Normering Steekproef 2018

Vanaf circa 4 weken na afloop van de CESAN Eindtoets steekproef ontvangen de scholen de rapportages. Ook het schoolrapport met info per leerling zal dan beschikbaar zijn. Het leerlingrapport geeft inzicht in hoeverre de leerling zijn kennis in acht jaar heeft ontwikkeld, voor de domeinen taal-lezen, taal-taalverzorging, rekenen en sociale mediavaardigheden. Het schoolrapport geeft goede onderlinge vergelijkingsmogelijkheden (op schoolniveau en landelijk niveau).

Hierna volgt de normeringstabel en schooladviestabel van de CESAN Eindtoets steekproef van 2018.

Normeringstabel CESAN Eindtoets steekproef 2018 naar referentieniveau per vak

Vak | domein en
referentieniveau
Grens niveau niet behaald / behaald (absoluut) Opmerkingen
Rekenen    
1F ../..  
1S ../..  
Taal - Lezen    
1F ../..  
2F ../..  
Taal - Taalverzorging    
1F ../..  
2F

../..

 
Referentieniveau
Vak | domein
Grens niveau niet behaald / behaald (absoluut)  Opmerkingen
Sociale mediavaardigheden Dit vak wordt niet meegeteld bij de berekening van het schooladvies bij de CESAN Eindtoets steekproef 2018.
Algemeen ../..  
Nb. Op het leerlingrapport en schoolrapport: rapportage in absolute aantallen. 
Tabel laatst herzien: 21-06-2017.
Schooladviestabel CESAN Eindtoets steekproef 2017
Totale schooladvies (= Toetsadvies)
 
Categorieën ** 
Totale genormeerde score (absoluut) Opmerkingen
PRO / VMBO BL ≤ ...  
VMBO BL ... - ...  
VMBO BL / KL ... - ...  
VMBO Kader ... - ...  
VMBO KL / GT ... - ...  
VMBO GT ... - ...  
VMBO GT / HAVO ... - ...  
HAVO ... - ...  
HAVO / VWO ... - ...  
VWO

≥ ...

 
Tabel laatst herzien: 21-06-2017.

Categorie - Toelichting **
PRO / VMBO BL - Praktijkonderwijs / VMBO basisberoepsgerichte leerweg
VMBO BL - VMBO basisberoepsgerichte leerweg
VMBO BL / KL - VMBO basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO Kader - VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO KL / GT - VMBO kaderberoepsgerichte en gemengde / theoretische leerweg
VMBO GT - VMBO gemengde / theoretische leerweg
VMBO GT / HAVO - VMBO gemengde / theoretische leerweg en havo
HAVO - hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAVO / VWO - hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWO - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 

** Categorieën en toelichting conform "16-02-17 - Notitie aangaande af te geven schooladviezen door de eindtoetsaanbieders". Aangepast op 21-06-17

 

Voorbeeld leerlingrapport CESAN steekproef 2018 (gelijk aan 2017)

Bekijk hier het leerlingrapport steekproef (pdf - versie 031116)

Toelichting op het leerlingrapport

In dit rapport zijn leerlingscores weergeven voor de vakken rekenen, taal-lezen, taal-taalverzorging en apart de score voor sociale mediavaardigheden. Het vak rekenen is te behalen op referentieniveau 1F en 1S. De vakken taal-lezen, taal-taalverzorging zijn te behalen op referentieniveau 1F en 2F. Ook wordt het eindreferentieniveau vermeld per vak. De score voor sociale mediavaardigheden wordt apart aangegeven.

Scores per vak in getallen

In deze tabel is aangegeven hoeveel vragen elk vak in totaal bevat en hoeveel vragen de leerling hiervan goed heeft beantwoord. Bij het kader ‘totaal’ is van alle vakken gezamenlijk het totaal aantal goed beantwoorde vragen weergeven, behalver sociale mediavaardigheden. Dit staat apart vermeld.

Scores per vak en per referentieniveau in absolute aantallen

In dit tabel zijn drie soorten scores weergeven, namelijk: leerling, school en landelijke scores. De scores zijn per vak weergeven.

  • Leerling: Hier is het aantal door de leerling goed beantwoorde vragen weergeven. School: Hier is het gemiddelde percentage aantal goed beantwoorde vragen weergeven, van alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de CESAN Eindtoets, op de school waar de leerling de toets heeft gemaakt.
  • Landelijk: Hier is het landelijk gemiddelde aantal goed beantwoorde vragen weergeven, van alle leerlingen die de CESAN Eindtoets hebben gemaakt. Niveau behaald: Hier is aangegeven of de leerling voldoende vragen op het referentieniveau (1F, 2F of 1S) goed heeft ingevuld om dit niveau te behalen voor het betreffende domein.
  • Referentieniveaus: Referentieniveau 1F is het basisniveau, referentieniveau 2F en 1S zijn de hogere niveaus, ook wel streefniveaus genoemd.
  • Opmerkingen | Behaalde eindniveau: Hier wordt het behaalde eind(referentie)niveau gerapporteerd van de leerling per vak.

Totaalscore en schooladvies

Er zijn twee soorten totaalscores weergeven: de totale genormeerde score en het totale schooladvies type voortgezet onderwijs. Hieronder zijn deze scores nader toegelicht

  • Totale (genormeerde) score: De totaalscore is berekend op basis van alle scores van de leerling voor de vakken: Rekenen, Taal – Lezen en Taal – Taalverzorging. Het vak sociale mediavaardigheden is niet meegenomen in de totaalscore.
  • Totale schooladvies: Het totale schooladvies, type voortgezet onderwijs (= Toetsadvies) is berekend op basis van de referentieniveau scores per vak: rekenen (1F, 1S), taal-lezen (1F, 2F) en taal-taalverzorging (1F, 2F).

Sociale mediavaardigheden

Het vak sociale mediavaardigheden is onderin het rapport weergeven, met de bijbehorende scores. De scores van dit vak zijn niet meegenomen in de totaalscore en het totale schooladvies.

Schoolrapport met leerlingscores

Het schoolrapport geeft de score-informatie in rijen onder elkaar van iedere afzonderlijke leerling. Hiermee kunnen goed vergelijkingen worden gemaakt.