Aangepaste toetsversies

Van de CESAN Eindtoets is een standaard versie in kleur beschikbaar. Daarnaast zijn er aangepaste versies beschikbaar voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.

Doelgroepen van de CESAN Eindtoets

Het is voor alle groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Als uw school deelneemt aan de CESAN Eindtoets, nemen in principe alle groep 8 leerlingen deel aan de normale standaard toetsversie in kleur.

Uitzonderingen

De volgende categorieën leerlingen zijn van verplichte deelname uitgezonderd:

 • Leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn (dit zijn leerlingen met een IQ lager dan 75 en / of leerlingen waarvan de ontwikkeling niet verder is dan eind groep 5).
 • Meervoudig gehandicapte leerlingen, voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is.
 • Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Hoewel deelname niet verplicht is, mogen deze leerlingen ook deelnemen aan de CESAN Eindtoets.

Speciaal onderwijs (so en sbo)

Leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) zijn in 2018 nog niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets.

Aanpassingen en aangepaste toetsversies

Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zijn er of aanpassingen (mogelijk) en / of aangepaste toetsversies van de CESAN eindtoets en / of er wordt doorverwezen naar de Centrale Eindtoets.

Het gaat om ondersteuningsbehoeften voor de volgende categorieën leerlingen:

 • leerlingen met dyscalculie
 • leerlingen met dyslexie
 • leerlingen met een visuele beperking
 • leerlingen met een auditieve beperking
 • cognitief zwakke leerlingen.

Nb. Er zijn niet voor alle genoemde categorieën leerlingen aangepaste toetsversies beschikbaar.

Leerlingen met dyscalculie

De CESAN Eindtoets voorziet niet in een speciale toetsversie voor leerlingen met dyscalculie. Wel adviseren we om de toets af te nemen in een rustige omgeving, met extra tijd. Let wel: de tijd bij de gangbare toetsversie is al extra ruim van opzet.

Nb. In 2018 biedt de Centrale Eindtoets geen aangepaste versie voor leerlingen met dyscalculie.

Leerlingen met dyslexie

De CESAN Eindtoets voorziet in een speciale toetsversie voor dyslectische leerlingen. De toets is in kleur afgedrukt in grootbeeldversie. Hierdoor zijn de teksten en afbeeldingen extra goed leesbaar. Tevens adviseren we om de toets af te nemen in een rustige omgeving, met extra tijd. Let wel: de tijd bij de gangbare toetsversie is al extra ruim van opzet.

U kunt de keuze bij aanmelding maken voor de grootbeeldversie van de toets (kleur).

Of deze toetsversie mag worden aangevraagd en afgenomen, is afhankelijk van de geldende regels voor leerlingen met dyslexie.

Leerlingen met een visuele beperking

Leerlingen met een sterke visuele beperking en blinde leerlingen verwijzen we door naar (de voorleesversie of brailleversie van) de Centrale Eindtoets.

Leerlingen met een matig visuele beperking

Leerlingen met een matige visuele beperking verwijzen wij naar de grootbeeldversie in kleur. Tevens adviseren we om de toets af te nemen in een rustige omgeving met extra tijd. Het antwoordformulier wordt uitsluitend in A4-formaat geleverd. Indien wordt verwacht dat de leerling deze niet zelf kan invullen, dienen leerkrachten te worden ingezet die helpen bij het invullen van de antwoorden, een en ander met in acht name van de geldende regels.

Welke hulp kunt u tevens bieden:

 • U kunt de toets laten maken en op de toets de antwoorden door de leerling zelf laten invullen.
 • De naam van de leerling kunt u duidelijk vermelden voor op de toetsboekjes
 • U vult het antwoordformulier in a.d.h.v. de ingevulde antwoorden in de toetsboekjes.
 • U dient er zorg voor te dragen dat de toets niet opnieuw gebruikt wordt bij herkansing.

U kunt de keuze bij aanmelding maken voor de grootbeeldversie van de toets (kleur).

Of deze toetsversie mag worden aangevraagd en afgenomen, is afhankelijk van de geldende regels voor leerlingen met een matig visuele beperking.

Kleurenblindheid

Er is een zwart/wit versie beschikbaar van de toets in standaard formaat.

De CESAN Eindtoets voorziet in een toetsversie voor kleurenblinde leerlingen. Deze versie is in toets zwart/wit. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de “tussenkleur” grijs.

Er zijn speciale markeringen aanwezig in de toets. Een cirkeldiagram met verschillende vakken, heeft bijvoorbeeld in elk vak markeringen in de vorm van bijvoorbeeld streepjes, bolletjes en krulletjes. Hierdoor kunnen kleurenblinde leerlingen de vakken goed onderscheiden op vormen in plaats van kleuren. De bijbehorende legenda’s zijn hier ook op aangepast.

U kunt de keuze bij aanmelding maken voor de normale standaard versie van de toets in zwart/wit.

Of deze toetsversie mag worden aangevraagd en afgenomen, is afhankelijk van de geldende regels voor leerlingen met kleurenblindheid.

Leerlingen met een auditieve beperking

De CESAN Eindtoets bestaat uitsluitend uit leesbare opgaven. Leerlingen met een auditieve beperking kunnen daarom de normale toetsversie maken. Wel dienen er leerkrachten aanwezig te zijn die instructies kunnen geven in gebarentaal. Indien nodig kunt u deze leerling(en) meer tijd geven.

Cognitief zwakke leerlingen

Er is voor deze categorie leerlingen geen speciale (eenvoudiger) versie beschikbaar. Door opname in de toets van 1f referentie niveau opgaven (naast 1s en 2f referentie niveau opgaven) kan de CESAN Eindtoets ook gemaakt worden door cognitief zwakke leerlingen.

Op het leerlingrapport worden de resultaten per vak per referentieniveau getoond, zodat er een goed beeld is hoe de opgaven op het (lagere) 1f referentieniveau per vak zijn gemaakt.

Cognitief zwakke leerlingen kunnen dus de CESAN Eindtoets maken. U kunt de CESAN Eindtoets afnemen met extra ondersteuning die u deze leerlingen normaal ook geeft, zoals extra tijd indien dit nodig geacht mag worden.

Algemene opmerkingen over aangepaste toetsversies

Voorziet de CESAN Eindtoets dus niet in een (aangepaste) versie voor bepaalde leerlingen van uw school - zoals de aangepaste brailleversie of een voorleesversie? Dan kan uw school voor deze leerlingen een aangepaste versie afnemen van de Centrale Eindtoets.

Deze leerling(en) kunt u aanmelden voor afname van een aangepaste versie van de Centrale Eindtoets en u dient hiervoor tijdig contact op te nemen (College voor Toetsen en Examens).

Nb. Er is momenteel géén toetsversie van de CESAN Eindtoets beschikbaar met voorleesfunctie.